Haber Detayı
04 Eylül 2013 - Çarşamba 10:09
 
T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Resmi İlan Haberi
T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N T.C. ŞARKİKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN 2013 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İlçemiz Yeniköy Köyü İçme Suyu ENH Tadilatı, Motopomp, Terfi Binası ve Terfi Hattı yapımı işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 1- İDARENİN : a) Adresi : Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı : Hükümet Konağı ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA b) Telefon ve faks numarası : 0 246 411 34 57- 411 45 04 2- İHALE KONUSU İŞİN : a) Niteliği,türü,miktarı : İçme Suyu ENH Tadilatı, Motopomp, Terfi Binası, Terfi Hattı ve 3 adet vana (Vantuz-Çekvalf) rogarı yapımı b) İşin Yapılacağı Yer : Yeniköy Köyü /Şarkikaraağaç c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. d) İşin Süresi : Yer teslim tarihten itibaren 60 (Atmış ) takvim günüdür. 3- İHALENİN : a) Yapılacağı Yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu- Şarkikaraağaç b) Tarihi ve saati : 11.09.2013 Çarşamba günü saat:10.00 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi. 1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 2-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya Kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c)Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu. d)İstekliler teklif edilen bedelinin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyeceği tutarda geçici teminat. e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı imza beyannamesi. f)İş Deneyim Belgeleri. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin Yüzde ellisinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. g)İhale Dokümanının satın alındığına dair belge. h)Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300.00 TL. karşılığında aynı adresten satın alınabilir. 8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 9.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 10. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 1l. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 12. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir. Abdullah AKDAŞ Kaymakam Birlik Başkanı

Kaynak: Editör:
Etiketler: İLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı