Haber Detayı
10 Şubat 2021 - Çarşamba 21:27
 
İhale İlanı
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediye Haberi
İhale İlanı

ÇİÇEKPINAR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIZILKIR1 SOKAĞA YOL YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 284855 ADET KİLİTLİ PARKE VE 4268 ADET BETONBORDÜR TAŞI MAL ALIMI

KIZILKIR1 SOKAĞA YOL YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 284855 ADET KİLİTLİ PARKE VE 4268 ADET BETONBORDÜR TAŞI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/46494

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇİÇEKPINAR BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI 18 32820 ŞARKİKARAAĞAÇ ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2464217027 - 2464217026

c) Elektronik Posta Adresi

:

cicekpinar-bel@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KIZILKIR 1 SOKAĞA YOL YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 284855 ADET KİLİTLİ PARKE VE 4268 ADET BORDÜR TAŞI MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KIZILKIR 1 SOKAKTA GÖSTERİLEN ALAN VE BELEDİYENİN DEPOLAMA ALANINA TESLİM EDİLECEKTİR

c) Teslim tarihi

:

VERİLEN SÜRE ZARFINDA TESLİMATIN PEYDER PEY YAPILMASI


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÇİÇEKPINAR BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

22.02.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleyekatılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

TSE BELGESİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye          sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇİÇEKPINAR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.
13. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İhale, İlanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı