Haber Detayı
02 Eylül 2020 - Çarşamba 14:03
 
İhale İlanı
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi
İhale İlanı

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
680,4 TON KÖMÜRÜN 26 KÖY, 2 BELDE VE İLÇE MERKEZİ 8 MAHALLEDE İKAMET EDEN AİLELERİN EVLERİNE DAĞITIM, ARTA KALAN KÖMÜRLERİN DEPOYA İSTİFLEME, DEFORME OLAN VE YERE DÖKÜLEN KÖMÜRLERİN BOŞ ÇUVALLARA DOLDURULMASI, İSTİFLİ KÖMÜRLERİN DAĞITIM İŞ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/453719

1-İdarenin

a) Adresi

:

CAMIKEBIR MAH KAZIM KARABEKIR CAD 0 32800 ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2464113153 - 2464113153

c) Elektronik Posta Adresi

:

sarkikaraagac_sydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

680,4 TON KÖMÜR 26 KÖY, 2 BELDE VE İLÇE MERKEZİ 8 MAHALLE DAĞITIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

26 KÖY, 2 BELDE VE İLÇE MERKEZİ 8 MAHALLE

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HÜKÜMET KONAĞI KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA

b) Tarihi ve saati

:

11.09.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HÜKÜMET BİNASI ZEMİN KAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İhale, İlanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı