Haber Detayı
03 Ocak 2018 - Çarşamba 12:01
 
Akaryakıt İhale Alımı
ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akaryakıt alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Gündem Haberi
Akaryakıt İhale Alımı

AKARYAKIT ALIMI

ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Akaryakıt alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/709151

1-İdarenin

a) Adresi

:

ULVIKALE MAHALLESI HASTANE CADDESI 32800 ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

:

2464114528 - 2464112026

c) Elektronik Posta Adresi

:

ispartadhs7@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:


Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Hastanemiz Ambulans, Hasta Nakil ve hizmet araçları akaryakıt istasyonuna gelerek yakıt depolarına konulmak sureti ile teslimi yapılacaktır. Jeneratör için Hastaneye Teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleme imzalandıktan sonra sağlık tesisinin ihtiyacına göre sağlık tesisine teslim edilmesi gereken akaryakıtlar için sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyderpey sözleşme süresi boyunca teslim edilecektir. Yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan yapılacak olan dolumlar için, ilgili aracın akaryakıt istasyonuna ulaşmasını müteakip dolum hemen yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

b) Tarihi ve saati

:

18.01.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu/ bayii ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu´nun bayii olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi,
b) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu veya istasyonuz bayilik belgesi,
c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi ihale dosyasında ibraz edilecektir.

isteklilerin Şarkikaraağaç Belediyesi sınırları içinde veya Şarkikaraağaç Isparta yolu güzergahında ilgili hastaneye 5 Km' lik sınırlar içinde işyerinin olması,
gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Vilayet No: 2

Kaynak: Editör:
Etiketler: Akaryakıt, İhale, Alımı,
Yorumlar
Haber Yazılımı